Where and when can you hear Jakob Elvstrøm:
27/09 19:30 Solo saxofon, Kolt kirke
11/10 TBA Høstgudstjeneste, Hvilsted kirke
18/10 TBA Høstgudstjeneste, Tulstrup kirke
01/11 TBA Allehelgens gudstjeneste, Astrup/Hvilsted/Tulstrup kirke
06/12 AFLYST Trio de Luxe, juletræ, FOA, lukket arr.
24/12 Solo-sax, Søby, Sporup og Røgen kirke, julegudstjeneste
07/10 17:00 Blue Notes, FOA, lukket arr.